English Magyar

Felszámolási pályázatok

KELET-HOLDING Zrt. pályázat - Szilva Utcai Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság „f. a."

Rovat: Felszámolási pályázatok

 

A KELET-HOLDING Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: [0110 044406]; székhely: 1024 Budapest, Retek u. 10. I. 3.; továbbiakban: kiíró), mint a Szilva Utcai Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság „f. a." (Cg.: [02 09 073864]; 7632 Pécs, Szilva u. 1-3.; képviseli: Buga Tamás Imre felszámolóbiztos) adós gazdálkodó szervezetnek - a továbbiakban: adós-a Pécsi Törvényszék 8. Fpk. 02-12-000374/9. végzéssel kijelölt felszámolójaként a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 09.) Korm. rendelet módosításáról szóló 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján

nyilvános pályázat

útján együttesen értékesíti az adós kizárólagos tulajdonában lévő alábbi ingatlanokat, megtekintett állapotban, szavatossági igény kizárása mellett:

1. A meghirdetett ingatlanok:

1.1. Az adós kizárólagos tulajdonában álló alábbi ingatlan 1/1 tulajdoni illetősége:

A Pécsi Körzeti Földhivatal nyilvántartásában: a Pécs II. kerület, belterület 19573/9. helyrajzi számú, természetben a Pécs II. kerület, Szilva u. 1. szám alatti, kivett üzem és üzemépület, 29 épület, adótorony és út megnevezésű, 13669 m2 területű ingatlannak az 1/1 tulajdoni illetősége. A továbbiakban: Ingatlan 1.

Az Ingatlan 1.-ben folytatott gyártó tevékenységét az ELCOTEQ Magyarország Kft., amely ingatlanok a felszámolás során részbeni hasznosítás alatt állnak a Cstv. 48. § (3) bekezdésében rögzített felszámolói kötelezettség alapján.

Az Ingatlan 1. teljes egészében körbekerített, közműellátottsága teljes. Gázkapacitása 500 m3/h, a ténylegesen lekötött mennyiség 350 m3/h. A középnyomású gázvezeték 3 bar nyomáson működik. A villamosenergia-ellátást összesen négy darab 10 kV-os kábel biztosítja, melyből 3 db a transzformátorházban van csatlakoztatva. A transzformátorok mindegyike 1,6 MVA, 10 kV/0,4 kV kapacitású. Víz a városi hálózatból biztosított. Továbbá 3 db saját tűzivíztároló került kiépítésre. Melegvíz-ellátást 3 db Viessmann típusú gáztüzelésű kazán hivatott ellátni. A szennyvízelvezetés a város szennyvízhálózatára van csatlakoztatva. Az üzem működéséhez nincs szükség ipari víz igénybevételére, elvezetésére. A fűtés meleg vízzel és sűrített levegővel történik. A sűrített levegő használata a gyártási technológia része, melyet telepített kompresszorok állítanak elő. A levegőkezelő rendszerek biztosítják a páratartalom, a hőmérséklet és a pormentesítés szabályozását. A csarnokok mellett található légtechnikai épületekben kerültek elhelyezésre. Az irodahelyiségek esetében ezek a berendezések az épület tetején találhatók. A gyártás során keletkezett gázok, gőzök eltávolítására vákuumos rendszer került kiépítésre a gyártócsarnokok tetőin.

Az Ingatlan 1. tulajdoni lapjának III. része az alábbi bejegyzéseket tartalmazza:

- III/1. Vezetékjog, gázvezeték fektetésére és karbantartására

- III/2. Bányaszolgalmi jog, a vázrajzon megjelölt nyomvonalon

- III/3. Vezetékjog, vízvezeték fektetésére és karbantartására

- III/5. Önálló szöveges bejegyzés

- III/6. Önálló szöveges bejegyzés

- III/7. Önálló szöveges bejegyzés

- III/8. Vezetékjog, elektromos kábel létesítésére, használatára és karbantartására

- III/9. Önálló szöveges bejegyzés

- III/10. Önálló szöveges bejegyzés

- III/11. Vezetékjog, elektromos földkábel létesítésére és karbantartására

- III/13. Keretbiztosítéki jelzálogjog

- III/15. Keretbiztosítéki jelzálogjog

- III/16. Vezetékjog, közcélú távhővezeték fektetésére és karbantartására

- III/17. Vezetékjog, közcélú villamos légvezeték, illetve földkábel létesítésére és karbantartására

- III/18. Végrehajtási jog

- III/19. Végrehajtási jog

- III/20. Önálló szöveges bejegyzés

- III/2I. Végrehajtási jog

- III/22. Vezetékjog, közcélú villamos légvezeték, illetve földkábel létesítésére és karbantartására

- III/23. Vezetékjog, közcélú hálózat nyomvonalára

- III/24. Vezetékjog, közcélú hálózatra

- III/25. Önálló szöveges bejegyzés Nettó irányár: 1 453 320 000 Ft.

1.2. Az adós kizárólagos tulajdonában álló alábbi ingatlan 1/1 tulajdoni illetősége:

A Pécsi Körzeti Földhivatal nyilvántartásában: a Pécs II. kerület, belterület 19764/9. helyrajzi számú, természetben a Pécs II. kerület, Szilva u. 1. szám alatti, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 6210 m2 területű ingatlannak az 1/1 tulajdoni illetősége. A továbbiakban: Ingatlan 2.

Az Ingatlan 2. teljes egészében körbekerített, és a tulajdonos felügyelete alatt álló parkoló.

Aszfaltozott útról gépkocsival és gyalogosan is egyaránt megközelíthető, parkolónak kialakított és használt terület. Az ingatlan összközművesítéséhez minden lehetőség rendelkezésre áll.

Nettó irányár: 18 920 000 Ft.

Az Ingatlan 2. tulajdoni lapjának III. része az alábbi bejegyzéseket tartalmazza:

- III/1. Szolgalmi jog szennyvízvezeték fektetésére és karbantartására

- III/2. Szolgalmi jog vízvezeték fektetésére és karbantartására

- III/3. Szolgalmi jog gázvezeték fektetésére és karbantartására

- III/4. Szolgalmi jog vízvezeték fektetésére és karbantartására

- III/5. Önálló szöveges bejegyzés

- III/7. Keretbiztosítéki jelzálogjog

- III/9. Keretbiztosítéki jelzálogjog

1.3. Pályázni kizárólag a kiíró által meghirdetett, az adós kizárólagos tulajdonában álló 1.1. pontban megjelölt ingatlan 1/1 tulajdoni illetőségére, valamint az 1.2. pontban megjelölt ingatlan 1/1 tulajdoni illetőségére együttesen lehet.

1.4. A ki író által az 1.1. és 1.2. pontokban meghatározott irányárak az áfa összegét nem tartalmazzák. Az értékesítés az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés/) pontja alapján mentes az adó alól.

1.5. Az ingatlanok személyes megtekintésére kizárólag előre egyeztetett időpontban van lehetőség a kiíró megbízottjának jelenlétében.

A pályázatot és a kapcsolódó dokumentumokat a kiíró székhelyén lehet megtekinteni a hirdetmény megjelenését követően, munkanapokon 9 és 15 óra között, a kiíró megbízottjának jelenlétében.

A részletes pályázati tájékoztató megvásárolható 30 000 Ft + áfa összegért, amely tartalmazza a jelen pályázati felhívást, az ingatlanokról készült értékbecslést, az ingatlanok környezeti állapotának felülvizsgálatáról készült iratot, valamint a felszámolási eljárással kapcsolatos alapdokumentumokat.

A pályázaton való részvételnek nem feltétele a pályázati tájékoztató megvásárlása.

1.6. A kiíró a meghirdetésre került ingatlanokon esetlegesen fennálló környezeti károkért nem vállal felelősséget, a környezeti kármentesítés kötelezettsége és költsége a vevőt terheli.

2. A pályázat benyújtása:

2.1. A pályázat benyújtásának helye, címe: KELET-HOLDING Zrt. székhelye (1024 Budapest. Retek u. 10. I. 3.).

2.2. A pályázat benyújtásának módja: a pályázatokat kizárólag személyes érkeztetés útján lehet benyújtani írásban, magyar nyelven, egy lezárt, név nélküli borítékban, egy eredeti és egy másolati példányban. A borítékon csak és kizárólag az alábbi szöveget kell feltüntetni: „Szilva Utcai Ingatlan Kft. f. a. Pályázat".

Az ajánlattevő köteles az eredeti példányt megjelölni „EREDETI" felírással. A kiíró kizárja a postán küldött pályázatok benyújtásának lehetőségét.

2.3. A pályázat benyújtásának határideje: jelen közzétételtől számított 20. nap 9 óráig. A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről átvételi elismervényt állít ki.

A határidőn túl beérkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

3. A pályázat lebonyolítása:

3.1. A részvétel alapfeltételei, az érvényes pályázat kötelező kellékei:

- A pályázaton magyar és külföldi természetes és nem természetes személy részt vehet, akinek szerzési képessége nincs korlátozva vagy kizárva. A pályázatokat és mellékleteit magyar nyelven kell benyújtani, teljes bizonyító erejű magánokirat formájában. A pályázat minden oldalát alá kell írni.

- Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A kézbesítési megbízott meghatalmazását, továbbá a pályázatot és annak valamennyi mellékletét magyar nyelven vagy hitelesített fordításban köteles az ajánlattevő benyújtani.

- A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

- a pályázó nevét, székhelyét/1akcímét, telefonszámát, elektronikus és postai elérhetőségét,

- természetes személy pályázó esetében: név, születési név, anyja neve. lakcím, születési hely, idő, személyi igazolvány szám, adóazonosító jel, személyi szám,

- nem természetes személy pályázó esetében: név/cégnév, nyilvántartó szervezet, nyilvántartási szám, székhely, adószám, KSH-azonosító, képviselő neve, címe,

- a pályázathoz csatolni kell természetes személy esetében a személyi azonosító okmányok másolatát,

- a pályázathoz csatolni kell nem természetes személy esetében a hatályos társasági adatokat tartalmazó iratok másolatát, a nem természetes személyt képviselő személy képviseleti jogosultságát és hiteles aláírását igazoló irat és a személyi igazolványának másolatát (pl. 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány),

- a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázatban szereplő adatokat a kiíró a pályázat lebonyolítása és a szerződés megkötése érdekében felhasználhatja,

- a megvásárolni kívánt ingatlanok megjelölését (helyrajzi szám, megnevezés),

- a pályázó nyilatkozatát, hogy a vételre felajánlott 1.1. és 1.2. pontokban meghatározott ingatlanokat együttesen vásárolja meg,

- a pályázó nyilatkozatát a kiíró pályázati feltételeinek elfogadásáról,

- az egyértelműen meghatározott nettó árat forintban, amelyet a pályázó a pályázat nyerteseként a szerződésben rögzített feltételek szerint a meghirdetett ingatlanokért megfizet,

- a pályázó nyilatkozatát a jelen pályázat 3.3. pontjában foglalt fizetési feltétel és a 3.4. pontjában foglalt fizetési mód elfogadásáról,

- a pályázó kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy az adásvételi szerződésben rögzített feltételek szerint, a szerződés megkötésétől számított 90 napon belül a vételárat megfizeti,

- a pályázó részéről minimum 90 napos ajánlati kötöttség vállalása a pályázatok kiértékeléséről szóló kiírói értesítés kézhezvételétől számítottan,

- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szavatossági igény kizárását elfogadja,

- a pályázó kötelezettségvállaló nyilatkozatát arról, hogy a kiíróval együttműködik a szerződés megkötésében,

- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy kiíró által elfogadott és jóváhagyott, a 4.4. pontban megjelölt ügyvéd díját elfogadja és megfizeti.

- az ajánlati biztosíték (bánatpénz) megfizetésének igazolása a 3.2. pontban meghatározottak szerint.

- az ajánlati biztosíték és a megajánlott vételár különbözeti összegének ügyvédi letétbe történt teljesítésének igazolását a 3.3. pontban meghatározottak szerint.

3.3. A bánatpénz részletes szabályozása:

A meghirdetett ingatlanok együttes megvásárlására vonatkozó pályázatban a pályázónak vételi szándéka bizonyítására, a pályázat benyújtásának határidejéig banki átutalással ajánlati biztosítékot (bánatpénzt) kell fizetni az 1.1. és 1.2. pontokban meghatározott vételárak összege alapján. A Korm. rendelet 2. § (5) bekezdés ej pontja alapján megállapított ajánlati biztosíték összege: 34 722 400 Ft.

A jelen pont alapján fizetendő ajánlati biztosítékot az adós MKB Banknál vezetett 10300002-10577139-49020017 számú forintszámlájára kell befizetni (közlemény rovatba: „Szilva Utcai Ingatlan bánatpénz" megjelöléssel).

Az átutalt bánatpénz jóváírásra kell, hogy kerüljön a fentiekben meghatározott adósi bankszámlán, a pályázat benyújtásának határidejéig, azaz jelen közzétételtől számított 20. nap 9 óráig. A kiíró ezen összeggel az ajánlati biztosíték szabályai szerint jogosult rendelkezni.

Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére a kiíró visszautalja.

Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül a kiíró visszautalja.

Ha azonban a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó a kiíró által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, az ajánlati biztosítékot elveszíti, a kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A nyertes ajánlattevő bánatpénze foglalóvá alakul, és szerződés teljesítése esetén a vételárba beszámít.

A kiíró a befizetett bánatpénz után kamatot nem fizet.

3.3. Fizetési feltétel, a kiíró által elfogadott pénzügyi biztosíték:

A kiíró az adós hitelezői érdekeinek védelmében előírja, hogy a megajánlott vételárnak a bánatpénzen felüli összegét a pályázó a pályázat benyújtása előtt fizesse ügyvédi letétbe akként, hogy a pályázathoz csatolni kell a vételár-különbözet ügyvédi letétbe vételéről szóló eredeti ügyvédi igazolást, valamint az átutalás tényét igazoló banki kivonat másolatát.

3.4. A vételár megfizetésének módja:

A vételár megfizetését a szerződésben rögzített feltételek szerint, a szerződés megkötésétől számított 90 naptári napon belül, a 3.2. pontban meghatározott számlára való átutalással kell teljesíteni.

Az adós hitelezői érdekeinek védelmében a kiíró előírhatja, hogy az általa megjelölt ügyvéd közös letétkezelővé váljon a pályázó által megbízott ügyvéddel, a 3.3. pont szerint letétbe helyezett vételár-különbözet vonatkozásában.

4. Érvényességi követelmények:

4.1. Érvénytelen az a pályázat:

- amely nem tesz ajánlatot együttesen mindkét meghirdetett ingatlanra, és/vagy nem határozza meg mindkét ingatlan esetében egyértelműen a megajánlott vételárat, vagy azt egy másik pályázó ajánlati árához vagy egyéb feltételhez köti,

- amelyet nem a kiírásban meghatározott határidőben, vagy nem az ott megjelölt helyen, vagy nem zárt borítékban, megadott felirattal ellátva nyújtották be,

- amely nem felel meg a jelen pályázatban meghatározott alaki és tartalmi feltételeknek.

- amelyhez a pályázó nem csatolta a kiíró által előírt okiratokat.

- amelyben a pályázó csődeljárás, végelszámolás vagy felszámolás alatt áll. Az érvénytelen ajánlat egyik fél oldalán sem keletkeztet jogi kötelezettséget.

4.2. A pályázatok felbontása és értékelése:

- A pályázatok felbontása közjegyző jelenlétében történik. A közjegyző általi pályázatbontásra a benyújtási határidőt követő 5 napon belül kerül sor.

- A kiíró képviselője megvizsgálja a pályázatok érvényességét, a közjegyző az eljárásról jegyzőkönyvet készít.

- A bontást követően a pályázatokat a kiíró 5 napon belül értékeli és dönt a pályázat érvényességéről, eredményességéről, kialakítja a pályázatok közötti vételi jogosultságot, rangsorolja a pályázatokat.

- A kiíró képviseletében eljáró felszámoló több megfelelő, azonos értékű, a vételár tekintetében legfeljebb egymástól 10%-kal eltérő pályázat esetén ártárgyalást tart, amelynek szabályait az ártárgyalás előtt ismerteti.

4.3. Értékelési módszer, eredményhirdetés:

- A pályázatok elbírálásának eredményéről a kiíró a pályázókat írásban értesíti.

- Az ajánlatok értékelésének elsődleges szempontja az ajánlott vételár.

- A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

- A kiíró legkésőbb a bontási jegyzőkönyv keltét követő 5 napon belül levélben értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről.

4.4. A szerződéskötésre vonatkozó kötelezettségek és jogok:

- Apályázó tudomásul veszi azt, hogy a nyertes pályázó az általa benyújtott pályázati ajánlat alapján a pályázat eredményének írásbeli közlésétől számított 90 napon belül köteles a szerződést megkötni a kiíróval.

- Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd kiválasztása a kiíró egyetértésével és jóváhagyásával történik.

- A vételár megfizetését a szerződésben rögzített feltételek szerint, az adásvételi szerződés megkötésétől számított 90 naptári napon belül, a 3.2. pontban meghatározott számlára való átutalással kell teljesíteni.

- A kiíró a vételár teljes kiegyenlítéséig az ingatlanok tulajdonjogának átruházását fenntartja.

- Az adásvételi szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj és illeték a nyertes pályázót terheli.

- Az ingatlanok birtokba adására a vételár maradéktalan kifizetését követően kerül sor.

- A nyertes pályázónak az adásvételi szerződésben kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az ingatlanokat birtokba veszi, külön birtokbaadási eljárás keretében, egyidejű jegyzőkönyv felvétele mellett.

- A kiíró a Cstv. rendelkezései alapján az értékesítésre meghirdetett ingatlanokat a bejegyzett jelzálogjogoktól, végrehajtási jogoktól, vételi és visszavásárlási jogoktól mentesen ruházza át a nyertes ajánlattevőre.

4.5. Egyéb feltételek:

- A pályázattal kapcsolatos minden költség, díj és illeték - a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terheli. Az ezzel kapcsolatos igényérvényesítés bármilyen lehetőségét a kiíró kizárja.

- Felhívjuk az esetleges elővásárlásra jogosultakat, illetve opciós jog jogosultjait, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jogukat a Cstv. előírásai szerint, a nyilvános értékesítés keretei között gyakorolhatják.

- A kiíró a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó bánatpénzére vonatkozólag, amely a vételárba beszámít.

- A kiíró részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, és kiíró fenntartja magának a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánítására.

A kiíró felhívja figyelmét valamennyi pályázónak, hogy a jelen dokumentáción felül saját felelősségére és költségére szerezzen be minden olyan kiegészítő információt az ajánlat tárgyát képező ingatlanokról, valamint a magyarországi jogi, gazdasági környezetről, illetve szabályozó rendszerről, amely befektetési szándékának körültekintő megalapozásához szükséges lehet. A kiíró kiköti, hogy az ajánlat tárgyáról hiteles információ csak és kizárólagosan a kiírótól, illetőleg az általa kijelölt személyektől szerezhető be. A ki író rendelkezésre áll minden érdeklődő pályázónak a felmerülő kérdések megválaszolásában.

A meghirdetésre került vagyonelemekről, azok jellemzőiről további információ beszerezhető: KELET-HOLDING Zrt., Buga Tamás Imre felszámolóbiztos vagy dr. Kun Dániel jogtanácsos. A kiíró székhelye: 1024 Budapest, Retek u. 10.1. 3. Telefon: 06 (1) 315-1250. Fax: 06(1) 315-1711. E-mail: irodabp@keletholding.hu.

(Megjelent: Cégközlöny - 2013. június 27.)

1. melléklet: Szilva Utcai.doc

Tartalomjegyzék

A tartalomjegyzék használatával gyorsan és egyszerűen átláthatja a FOE honlapjának teljes szerkezetét! Kattintson az alábbi linkre!
Tartalomjegyzék megtekintése...