English Magyar

Felszámolási pályázatok

Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. pályázat - Malév Magyar Légiközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság „f. a."

Rovat: Felszámolási pályázatok

 

A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; székhely: 1071 Budapest, Damjanich u. 11-15.),a Malév Magyar Légiközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság „f. a." (Cg.: [0110 042034]; székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.; adószám: [10799079-2-44]; felszámolási eljárás kezdő időpontja 2012. február 14.; a továbbiakban: társaság) Fővárosi Törvényszék (Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégium) 9. Fpk. 01-2012-000895/15. számú jogerős végzésével kijelölt felszámolója,

árverés

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet kizárólagos tulajdonát képező, alábbiakban megjelölt részesedést, ingóságokat és vagyontárgyakat:

I. A társaságnak a Pannon Air Cargo Kft.-ben (Cg.: [01 09 264888]; 1185 Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér; adószáma: [10849954-2-43], „PAC Kft.") található 100%-os tulajdonjogot biztosító 5 100 000 Ft névértékű, per-, teher- és igénymentes üzletrésze.

Becsérték: nettó 55 000 000 Ft (nettó ötvenötmillió forint), az árverési előleg összege: 1 850 000 Ft.

II. A Malév Zrt. „f. a." általa Lurdy irodaház (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.) területén bérelt irodahelyiségekben található eszközök (bútorok, hangtechnikai berendezések, szemléltető eszközök, biztonságtechnikai eszközök, jóléti eszközök).

Becsérték: nettó 105 000 000 Ft (nettó százötmillió forint), az árverési előleg összege 3 350 000 Ft.

III. A Malév Zrt. „f. a." tulajdonában álló pc-k, notebook-ok. monitorok, hálózati eszközök, egyéb informatikai eszközök. A csomag használt, zömében OEM operációs rendszerre vonatkozó certifikettel ellátott, formatált háttértárral rendelkező termékeket tartalmaz.

Becsérték: nettó 45 000 000 Ft (nettó negyvenötmillió forint), az árverési előleg összege 1 550 000 Ft.

Az árverés helyszíne: Malév Zrt. „f. a." székhelye (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14., Lurdy Ház III. emelet Alpha tárgyaló).

Az árverés időpontja: 2012. november 5. 11óra.

Az árverésre kerülő vagyonelemekkel kapcsolatos információkat tartalmazó írásos dokumentáció és az árverési szabályzat előzetes egyeztetést követően megtekinthető az 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. szám (Lurdy Ház) alatt, a Malév Zrt. „f. a." székhelyén. A tájékoztató, illetve a szabályzat megvásárlására csomagonként 10 000 Ft + áfa (tízezer forint + áfa) ellenében van lehetőség. A teljes és egységes, minden csomagra kiterjedő tájékoztató és szabályzat másolata 25 000 Ft + áfa (huszonötezer forint + áfa) ellenében vásárolható meg.

Az értékesítésre kerülő II-III. árverési csomagba tartozó vagyonelemek a felszámoló munkatársával a 06 (70) 669-7001-es telefonszámon történő, előzetes időpont-egyeztetést követően tekinthetők meg. Az I. árverési csomagba tartozó vagyontárgyakkal kapcsolatos további információ Cserfalvi Györgytől 06 (30) 940-2442-es telefonszámon, a II. árverési csomagba tartozó vagyontárgyakkal kapcsolatban Giczey Andreától a 06 (20) 653-1632-es, a III. árverési csomagba tartozó eszközökről Simonics Ferenctől a 06 (20) 579-8286-os telefonszámon szerezhetők be.

Az árverési előleget a Malév Zrt. „f. a." 10700024-02072609-5 1100005 számú bankszámlájára kérjük befizetni. Az átutaláson kérjük értelemszerűen a „PAC árverési előleg", a „LURDY árverési előleg", vagy az „IT árverési előleg" megnevezést feltüntetni.

Az árverésen részt vevők az árverést megelőzően kötelesek bemutatni személyazonosságukat igazoló okmányukat, valamint jogi személy képviselete esetén igazolniuk kell képviseleti jogosultságukat (cégek esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány vagy teljes bizonyító erejű okiratba, illetve magánokiratba foglalt meghatalmazás bemutatásával). A résztvevőknek az árverés helyszínén hitelt érdemlően igazolniuk kell továbbá az árverési előleg (bánatpénz) megfizetését, és át kell adniuk írásos nyilatkozatukat az árverési szabályzatban foglaltak elfogadásáról.

Az árverés közjegyző jelenlétében történik. Felhívjuk a résztvevők figyelmét, hogy az árverés helyszínén, annak megkezdését megelőzően 9 óra 30 perckor jelenjenek meg, az árverésen történő részvételi feltételek meglétének ellenőrzése miatt.

Szerződéskötésre és a vételár megfizetésére az árverést követő 15 napon belül kerül sor. A vevő tulajdonjogának a megfelelő hatósági nyilvántartásokban történő átvezetéséről saját költségén köteles gondoskodni, továbbá viselni köteles a szerződéskötés költségeit a vételáron felül.

Az árverésen az vehet részt, aki az árverési előleget befizette. Az árverési vevőn kívüli résztvevők által befizetett árverési előleg az árverést követő 3 napon belül visszautalásra kerül, míg a vevő által befizetett árverési előleg a vételárba beszámítást nyer. Az árverési előleg esetleges visszautalása érdekében a bankszámlaszámot kérjük külön megjelölni.

Ha a szerződéskötésre az árverési vevő érdekkörében felmerülő okból nem kerül sor vagy a vevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, a vevő az árverési előleget elveszti, és a felszámoló az adott felszámolás során a további pályázat, árverés és egyéb nyilvános értékesítési eljárásból kizárja.

Ha az árverésen a felajánlott vételár nem éri el a becsértéket, a felszámoló újabb árverés tartásáról határozhat, vagy a vételárat legfeljebb a becsérték feléig leszállíthatja. Ha ezen az áron sem érkezik ajánlat, a felszámoló az árverést sikertelennek nyilvánítja.

A jelen árverési hirdetmény a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló az árverést - megfelelő ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilváníthatja, és új árverést tűzhet ki.

A felszámoló nyilatkozik, hogy jelen hirdetményre a 237/2009. (X. 20.) Komi. rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 40/2012. (III. 14.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezések vonatkoznak, tekintettel arra, hogy jelen felszámolási eljárásban a 40/2012. (III. 14.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően nem került sor árverési hirdetmény közzétételére.

(Megjelent: Cégközlöny - 2012. október 18.)

1. melléklet: Malév Magyar 2.doc

Tartalomjegyzék

A tartalomjegyzék használatával gyorsan és egyszerűen átláthatja a FOE honlapjának teljes szerkezetét! Kattintson az alábbi linkre!
Tartalomjegyzék megtekintése...