Szervezeti és Működési Szabályzat

BEVEZETÉS


Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, továbbá a Felszámolók és Vagyonkezelők Országos Egyesülete (továbbiakban: Egyesület/FOE) Alapszabálya alapján készült, figyelemmel a hatályos munkajogi szabályozásra és a számviteli törvény rendelkezéseire. Az Egyesület az Alapszabály szerint folytatja tevékenységét. Az Alapszabályban nem részletezett kérdések szabályozására szolgál a Szervezeti és Működési Szabályzat.


Az SZMSZ a FOE szervezeti felépítésének és működésének szabályozását tartalmazza, így:

• a FOE irányítási rendszerét, szervezeti felépítését, általános működési rendelkezéseit, belső szabályozásait;
• a FOE vezető és ellenőrző szerveit, azok feladatát és jogkörét;
• a munkáltatói jogkörgyakorlók és a munkavállalók általános jogait és kötelezettségeit.

Az SZMSZ rendelkezéseinek betartása, illetve betartatása a FOE vezető tisztségviselőinek és alkalmazottainak kötelessége.


I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A FOE legfontosabb adatai

1.1 Az Egyesület adatai, jogállása:

• Neve: Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos Egyesülete
• Rövidített neve: FOE
• Székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 120. III. emelet 313.
• Levélcím: u.a.
• Telefon: 201-3075
• Telefax: 225-8640
• Email cím: titkarsag@foe.hu
• Honlap: www.foe.hu
• Adószáma: 18084403-2-41
• Bankszámlaszáma: 14100402-94745449-01000005
• Szervezet típusa: egyesület
• Létesítés időpontja: 1996. október 18.
• Bélyegzője: felül az egyesület nevével, alul a székhelyének feltüntetésével.
• Civil szervezetek nyilvántartási száma: 7392

2. A FOE feladatai

2.1. A FOE feladatait az Alapszabály II. fejezet 2-4. § tartalmazza.

 

3. A FOE képviselete

A FOE képviseletére az Alapszabály VI. fejezet 42.§ (1)-(3) szakaszai alapján az alábbiak jogosultak:

3.1. Az Elnök az Egyesületet egy személyben teljes körűen, minden korlátozás nélkül képviselheti, jogosult önállóan az Egyesület cégjegyzésére akként, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott Egyesületnév alá nevét írja. Az Elnök az 500.000,-Ft összeghatárt meghaladó szerződések esetén az Elnökség előzetes jóváhagyása alapján jár el. Egyéb általános, szakmai, illetve pénzügyi kötelezettségekkel járó ügyekben az Elnökhelyettes vagy az Elnökség által kijelölt két Elnökségi tag vagy Bizottsági tag jogosult együttesen aláírni.

3.2. Az Ügyvezető igazgató önállóan jogosult az Egyesület cégjegyzésére akként, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott Egyesületnév alá nevét írja. Az Ügyvezető igazgató szerződést köt az Egyesület tevékenységébe tartozó ügyek körében önállóan, de a 200.000 Ft-ot meghaladó értékű szerződésekhez az Elnök, 500.000 Ft értékhatárt meghaladó szerződések megkötéséhez az Elnökség előzetes jóváhagyása szükséges. Az ügyvezető nem jogosult hitelszerződés megkötésére és egyéb kötelezettség vállalására, kötelezettség elengedésére.

3.3. A FOE Titkárságán dolgozó munkatársak képviseleti joggal nem rendelkeznek. A képviselet az ügyeik intézése során a munkaköri leírásuk alapján, illetve csak az Ügyvezető igazgató által átruházott hatáskör esetén lehetséges. A munkatársak képviseleti joggal való felruházására az Elnök ellenjegyzése mellett, az Ügyvezető igazgató jogosult írásban.

-------------------------------------

II. A EGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK MEGOSZLÁSA


1. A Közgyűlés

A Közgyűlés hatásköréről, határozatképességéről az Alapszabály IV. fejezet 16-18.§-a rendelkezik.

A közgyűlés munkaterve:

A munkaterv főbb tartalmi elemei:

A közgyűlés összehívása:
• A közgyűlést az elnökség hívja össze.
• A rendkívüli közgyűlés összehívását indítványozhatja az elnökség felé a szövetség tagjainak 25 %-a, vagy ha a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja.
• A közgyűlési meghívót írásban a napirendi pontok feltüntetésével a taggyűlést megelőzően legalább 10 munkanappal kell az egyesület tagjainak megküldeni.

A meghívó tartalmazza:
a) az ülés helyét
b) a kezdési időpontját
c) napirendi pontokat
d) a napirendi pontok előterjesztőit

A közgyűlésre meghívottak köre / A közgyűlések nyilvánossága:
• Az ülések nyilvánosak.
• Zárt ülés elrendelésére bármely tagszervezet képviselője, vagy az elnökség bármely tagja tehet kezdeményezést.
• A javaslatot a közgyűlés -szavazás útján- egyszerű szótöbbséggel elfogadhatja, vagy elvetheti.

A közgyűlés vezetése:
• a közgyűlést az elnök vezeti.
• Az elnök akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy látja el a közgyűlés elnökének teendőit.

Az elnök főbb feladatai az ülés vezetése során:
• a közgyűlés megnyitása, a közgyűlés megnyitásakor számszerűen megállapítja a határozatképességet
• javaslatot tesz a közgyűlés napirendjére
• a tagszervezetek képviselők részére napirend előtti felszólalást engedélyez
• minden napirendi pont felett lehetőséget biztosít a tagszervezeti képviselők részére véleményük, javaslataik elmondására
• döntésre alkalmas módon összegzi az elhangzott javaslatokat
• a szavazás eredményének megállapítása után kihirdeti a határozatot
• a közgyűlés rendjének fenntartása, ennek érdekében az ülés időtartama alatt mindvégig törekszik a vita gyors és érdemi eldöntésére

Szavazás-határozathozatal:
• A közgyűlés döntéseit határozat formájában hozza.

2. Az Elnökség

2.1. Az Elnökség hatáskörét és feladatait az Alapszabály IV. fejezet 19-26. §-a szabályozza.

2.2. 2.2. Az Elnökség az Ellenőrző Bizottság ez irányú kérése esetében köteles 30 napon belül az Ellenőrző Bizottságnak írásban válaszolni.

2.3. 2.3 Az Elnökség éves feladat- és ütemterv szerint dolgozik.

2.4. Az Elnökség üléseit az Elnök az Iroda útján, az ülést megelőzően 8 nappal, írásban hívja össze a napirendi pontok megjelölésével és az írásos előterjesztések megküldésével. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül, melyet az Ügyvezető igazgató vagy a Titkár készít. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és az Elnök aláírásával hitelesíti. A jegyzőkönyvet az Elnökségi ülést követően 15 napon belül az Elnökség tagjainak meg kell küldeni. A meghívó, az írásos előterjesztések és a jegyzőkönyv megküldése elektronikus úton az Elnökség tagjainak e-mail címére történik. Az eredeti jegyzőkönyv és a határozatok nyilvántartása az Iroda feladata.

Az Elnökség ülés tartása nélkül írásban is hozhat határozatot az Elnök kezdeményezése alapján. A határozat-tervezetet elektronikus úton vagy fax útján meg kell küldeni az Elnökség tagjainak, akik 3 napon belül szavazatukat szintén írásban küldik meg. A határozathozatal akkor érvényes, ha a határozat-tervezet valamennyi Elnökségi tagnak igazolható módon megküldésre került. Amelyik Elnökségi tag szavazata 3 napon belül nem érkezik vissza, azt nemleges szavazatnak kell tekinteni. Egyebekben az írásos határozathozatalra az Alapszabály IV fejezet 20.§-a vonatkozik.


3. Az állandó és időszakos (a továbbiakban eseti) Bizottságok

A Bizottságok tagjait és Elnökeit a Közgyűlés választja meg. A Bizottságokban külső szakértők is dolgozhatnak.
A Közgyűlés állandó Bizottságként létrehozta a következő Bizottságokat:

3.1. A Felügyelőbizottság

A Felügyelőbizottság tevékenységét az Alapszabály IV fejezet 28-30.§-a alapján látja el.
Ügyrendjét maga állapítja meg.

3.2. Az Etikai Bizottság

Az Etikai Bizottság tevékenységét az Alapszabály IV. fejezet 31-33.§-a, a FOE hatályos Etikai Kódexe és saját Ügyrendje alapján látja el.

3.3. Jogi és Szakmai Bizottság

A Jogi és Szakmai Bizottság tevékenységét az Alapszabály IV. fejezet 34-36.§-a alapján látja el.

3.4. Oktatási Bizottság

Az Oktatási Bizottság tevékenységét az Alapszabály IV. fejezet 37-39.§-a alapján látja el.

3.5. Eseti Bizottság

Az Elnökség az Egyesület feladatainak szakszerűbb ellátása érdekében eseti Bizottságot hozhat létre. Az eseti Bizottságot az Elnökség irányítja és ellenőrzi.


4. A FOE irodája

4.1. Az Iroda az Egyesület operatív működését, feladatait ellátó adminisztratív szervezet. Az Iroda készíti elő az Egyesület Közgyűlését, a Bizottságok üléseit, az Elnökség ülését és döntéseit, azok határozatait végrehajtja. Vezetője az Ügyvezető igazgató.

4.2. Az Ügyvezető igazgató

Az Elnökség által kinevezett munkaviszonyban/megbízási jogviszonyban álló személy. Munkáltatója az Egyesület Elnöksége, mely az alapvető munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése) gyakorolja. Döntése alapján a szükséges okiratokat az Egyesület Elnöke írja alá, aki az egyéb, nem alapvető munkáltatói jogok gyakorlására jogosult. Az Ügyvezető igazgató munkaköri leírása/megbízási szerződése szerint látja el feladatát.

Az ügyvezető feladatai különösen:
• az elnökségi ülésék technikai és adminisztratív előkészítése, a szükséges előterjesztések, dokumentumok elkészítése
• az elnökségi döntések végrehajtása
• a taggyűlések előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos technikai és adminisztratív feladatok elvégzése,
• a taggyűlési döntések végrehajtása
• tagszervezetek segítése, képzések szervezése, szolgáltatások nyújtása
• pályázatírás, pénzügyi források felderítése az elnökség határozata lapján
• az Egyesület működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok teljeskörű ellátása
• az Egyesület által rendezett események, programok szervezése, lebonyolítása
Az Ügyvivő Szervezet feladatait a hatályos jogszabályok és az Egyesület Alapszabálya betartásával köteles végezni.
Az ügyvezető igazgató részletes munkaköri leírása az SZMSZ mellékletét képezi.

4.3. Az Egyesület irodai dolgozóinak létszámát az Elnökség határozza meg, az Ügyvezető igazgató előterjesztése alapján. Jelenleg egy teljes munkaidőben foglalkoztatott asszisztens/irodai és pénzügyi koordinátor végzi a feladatokat.

4.4. Az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának, és az egyéb belső szabályzatoknak a tervezetét az Iroda készíti el és terjeszti az Elnökség elé.

4.5. Az Egyesület tisztségviselői és munkavállalói/megbízási jogviszonyban foglalkoztatott munkatársai a feladataik elvégzésére költségtérítést kaphatnak az éves költségvetés figyelembe vételével az Elnökség döntése alapján.

4.6. Az Egyesület Irodája végzi a felszámolási hirdetések kezelését, nyilvántartását, számlázását az Ügyvezető igazgató irányításával.

4.7. Az Asszisztens

Az asszisztens feladatai különösen:

• Elvégzi a gépelési, sokszorosítási, postázási feladatokat. A bejövő és kimenő levelek, számlák iktatását. Vezeti a nyilvántartásokat.
• Elvégzi mindazokat a feladatokat, mellyel az Ügyvezető igazgató megbízza.
• Előkészíti az egyesület pénzügyi, számviteli és könyviteli dokumentációját.
• Kezeli a számlázási és iktatási programot.

Az asszisztens részletes munkaköri leírása az SZMSZ mellékletét képezi.

4.8. Iratkezelés

A kiadmányozási jog
A kiadmányozási jog az arra jogosult vezetőnek az ügyek érdemi elintézésére vonatkozó eljárási intézkedése.
Hivatalos irat kiadmányozása az elnök hatásköre. 
Ez a jogosultság átruházható az Elnökség tagjaira, valamint az ügyvezetőre abban az esetben, ha olyan dokumentumot kell kiadni, ami nem szorosan vett elnöki funkció.

4.9. Adatkezelés

Az egyesület rendelkezik a kötelező adatkezelési szabályzattal és az adatkezelés tekintetében minden esetben az abban foglaltaknak megfelelően jár el.

5. A kapcsolattartás szabályai

5.1. Az Egyesület egészét érintő ügyekben a sajtó képviselőit - az egymás között kialakított munkamegosztásnak megfelelően – az Elnök és a sajtókapcsolatokért felelős Elnökségi tag tájékoztatja. Az Elnökség tagjai és az Egyesület munkavállalói a feladatkörükbe tartozó ügyben - az Elnök előzetes egyetértésével – tájékoztatást adhatnak a sajtó képviselőinek.

5.2. Az Egyesület egészét érintő ügyekben az Elnök, vagy előzetes egyeztetés alapján az Ügyvezető igazgató vagy az Elnökség által kijelölt tag tart a külső szervezetekkel kapcsolatot. A Egyesület tisztségviselői, Bizottságainak tagjai a feladatkörükbe tartozó ügyekben közvetlenül tartanak kapcsolatot az érintett külső szervekkel. Az Egyesület egészének működését befolyásoló tárgyalásokról, az Egyesület részéről eljáró személy szóban vagy írásbeli emlékeztető formájában tájékoztatja az Elnökséget.

5.3. Az Egyesület nemzetközi kapcsolattartásában az Ügyvezető igazgató az illetékes Elnökségi tagnak segítséget nyújt. A külföldi és belföldi kiküldetések engedélyezése, illetve a külföldi vendégek fogadása a Egyesület munkavállalói, szakértői esetében az Ügyvezető igazgató, a Egyesület tisztségviselői esetében az Elnökség hatáskörébe tartozik. Külföldi kiküldetésekről és külföldi vendég fogadásáról, az Egyesület részéről eljáró személy köteles jelentést készíteni, ennek alapján a kiküldetés eredményéről az Ügyvezető igazgató rendszeresen tájékoztatja az Elnökséget.

-------------------------------------

III. A EGYESÜLET MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE

1. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jog

Az Egyesület bankszámlája felett az Egyesület Elnöke az Elnökhelyettessel vagy az Ügyvezető igazgatóval, az Elnökhelyettes az Ügyvezető igazgatóval együttesen jogosult rendelkezni.


2. Utalványozási jog

2.1. Az utalványozási jog azt a jogosultságot jelenti, amellyel, az ezzel felruházott személy igazolja a pénztár felé valamely kifizetés jogosultságát. Utalványozására az Egyesület Elnöke és felügyelete mellett az Ügyvezető Igazgató jogosult.

2.2. Az Elnökség egy választott tagját az Egyesület Elnöke felruházhatja utalványozási joggal. Az utalványozási jog tartalmát, esetleges korlátait írásban kell közölni az utalványozási joggal felruházott személlyel. Az utalványozási joggal felruházott személyekről az Iroda naprakész nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az utalványozási joggal felruházott személy nevét, az utalványozási jog tartalmát, a jog megadásának, illetve megvonásának időpontját, valamint saját kezű név aláírását.


3. A bélyegzők használata

Az egyesület bélyegzőiről nyilvántartást kell vezetni.
A nyilvántartás tartalmazza:
• a bélyegző lenyomatát,
• a használó nevét,
• a használó általi átvétel, illetve leadás napját,
• a használatból kivonás napját.
• Az Egyesület bélyegzőjének használatára az elnök jogosult.
• Az Egyesület bélyegzőjének őrzéséről az ügyvezető köteles gondoskodni.


IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A FOE Szervezeti és Működési Szabályzata a 2019. március 13. napján megtartott Elnökségi ülésen került elfogadásra és a 2019. április 24-én tartott közgyűlés általi alapszabálymódosítással lépett hatályba.


Teljes anyag letöltése .pdf-ben

Az SZMSZ Mellékletei:
FOE Ügyvezető Igazgató munkaköri leírás
FOE Asszisztens munkaköri leírás

Friss cikkek