Választási szabályzat

Választási szabályzat

 1. Általános rendelkezések

 1. A Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos Egyesülete (FOE) Alapszabályában foglaltak szerint az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az egyesület elnökének, elnökhelyettesének, elnökségi tagjainak, az Alapszabályban felsorolt bizottságok elnökeinek, a felügyelőbizottság és az etikai bizottság tagjainak (a továbbiakban együtt: tisztségviselők) megválasztása.

(A továbbiakban a Szabályzat a tisztségviselői választásra összehívott közgyűlést tisztújító közgyűlésként említi)

 1. A tisztségviselők megválasztására a jelen választási szabályzatban foglalt eljárási rend szerint kerül sor. Tisztségviselő csakis valamely tagszervezet természetes személy szervezeti képviselője vagy tagja, továbbá a tagszervezettel tartós megbízási vagy munkaviszonyban álló, a Felszámolók Névjegyzékében adott tagszervezet szakértőjeként (felszámolóbiztosként, közgazdászként, jogászként, könyvvizsgálóként) nyilvántartott természetes személy lehet. Amennyiben a tisztségviselő e feltételnek nem felel meg, tisztségét automatikusan elveszti.

 1. Személyi kérdésekről, a tisztségviselők megválasztásáról és felmentéséről a tagok titkos szavazással döntenek.

 1. A választások során bármely tisztségre jelöltet állíthat, valamint képviselője útján választásra jogosult az egyesület minden rendes tagja, amely tagdíjfizetési kötelezettségét az adott évre teljesítette.

 1. A választások során a jelen választási szabályzat keretei között biztosítani kell az eljárás tisztaságát, titkosságát, illetve a jelölő tagszervezetek és jelöltek azonos elbírálását.

 1. A választás bizottságai

 1. A választások során az alábbi munkabizottságok működnek:

 1. jelölőbizottság;

 2. választási bizottság.

 1. A jelölőbizottság 3 tagból áll, amelynek feladatai:

 • a tagszervezetek jelöltállításra történő felhívása, a jelölések összegyűjtése;

 • az egyes tisztségekre leadott ajánlások összegyűjtése;+-

 • a jelöltek nyilatkozatainak bekérése a jelölés elfogadásáról;

 • a jelöltlisták elkészítése és a választási bizottsághoz való továbbítása.

A jelölőbizottság tagjait az egyesület elnöksége választja, azonban a közgyűlés – a tisztújító közgyűlést megelőző közgyűlésen – határozhat a jelölőbizottság tagjainak a közgyűlés által történő közvetlen megválasztásáról is. Ebben az esetben a jelölőbizottság tagjaira az egyesület elnöksége tesz javaslatot, a bizottság tagjait a közgyűlés nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével választja meg. A tagok megválasztása történhet együttesen, az elnökség javaslatának a közgyűlés általi egyszerű szótöbbségű jóváhagyásával is.

A jelölőbizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a 2/3-a az ülés végéig jelen van. A bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, üléseiről jegyzőkönyvet készít, határozatait írásba foglalja. Szavazategyenlőség esetén a bizottság elnökének a szavazata dönt. A bizottság ügyrendjét a jelen szabályzat keretei között egyebekben maga állapítja meg.

A jelölőbizottság megválasztásáról rendelkező határozatban egyidejűleg meg kell határozni a tisztújító közgyűlés időpontját is.

A bizottság tagjainak mandátuma a soron következő tisztújító közgyűlésig tart. Ha a bizottság tagjának mandátuma bármely okból (lemondás, halál) megszűnik, helyére új tagot az elnökség választ.

A jelölőbizottság tagja tisztségre érvényesen nem jelölhető.

 1. A választási bizottság 3 tagból áll, amelynek feladatai:

 • a jelöltállítás szabályosságának ellenőrzése;

 • a szavazólapok elkészítése és az egyesület pecsétjével történő hitelesítése;

 • a szavazóurna előkészítése, lezárása és lepecsételése;

 • a tisztújító közgyűlés határozatképességének megállapítása;

 • a tisztújító közgyűlésen jelenlévők választásra jogosultságának megállapítása, képviselőik/meghatalmazottaik képviseleti jogának ellenőrzése, a választásra jogosultak részére a szavazólapok átadása;

 • a szavazás lebonyolítása;

 • a szavazás befejezését követően a szavazatok összeszámlálása;

 • a választás eredményének megállapítása.

A választási bizottság tagjaira az egyesület elnöksége tesz javaslatot a közgyűlésnek, a választási bizottság tagjait a közgyűlés választja nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével a tisztújító közgyűlést megelőző közgyűlésen. A tagok megválasztása történhet együttesen, az elnökség javaslatának a közgyűlés általi egyszerű szótöbbségű jóváhagyásával is.

A választási bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, üléseiről jegyzőkönyvet készít, határozatait írásba foglalja. A bizottság ügyrendjét a jelen szabályzat keretei között egyebekben maga állapítja meg. A bizottság tagjainak mandátuma a soron következő közgyűlésig tart. Ha a bizottság tagjának mandátuma bármely okból (lemondás, halál) megszűnik, helyére új tagot az elnökség választ.

A választási bizottság tagja tisztségre érvényesen nem jelölhető.

 1. A jelölés

 1. A jelölőbizottság a tisztújító közgyűlés kitűzött napját legalább 60 nappal megelőzően az egyesület honlapján felhívást tesz közzé, amelyben felhívja az egyesület tagjait, hogy az egyesületi tisztségekre jelöltjeiket a felhívás megjelenésétől számított 15 napon belül – a felhívásban megjelölt módon – jelentsék be a jelölőbizottság részére. A jelölőbizottság a felhívást annak közzétételével egyidejűleg az egyesület tagjai részére elektronikus levélben közvetlenül is megküldi, a jelöltállítás módjára és formájára történő tájékoztatással.

 1. A jelöltállítás a jelölőbizottság által a tagszervezetek részére megküldött jelölőlapon történik. A jelölőlapon a jelölő tagszervezetnek egyértelműen fel kell tüntetnie az általa jelöltek nevét, és azt, hogy mely tisztség(ek)re jelöli adott személyt. A jelölőlapot a tagszervezet a jelöltállításra nyitva álló határidőben egy alkalommal módosíthatja.

A jelölőlapot a felhívás megjelenésétől számított 15. nap 24. órájáig kell a jelölőbizottság részére megküldeni. A határidő – a pótlólagos jelölés esetétől eltekintve – jogvesztő. A jelölőbizottság köteles ellenőrizni a jogvesztő határidők megtartását.

 1. Az egyesület minden tagja jogosult saját szervezetéből tisztségenként legfeljebb 3 főt, összesen legfeljebb 15 főt jelölni az egyesületi tisztségekre. A jelöltnek meg kell felelnie a jelen szabályzat 2. pontjában írt feltételnek. A jelölőbizottság valamennyi jelölt tekintetében ellenőrzi e feltétel fennállását.

 1. Amennyiben a jelölőbizottság első felhívására valamely tisztségre nem érkezik megfelelő számú – az elnöki, elnökhelyettesi, bizottsági elnöki tisztségekre legalább 5 fő, az elnökségi, felügyelőbizottsági és etikai bizottsági tagi tisztségekre legalább az alapszabályban foglalt taglétszám + 6 fő – jelölés, a jelölőbizottság jogosult pótlólagos jelölés keretében felhívni az egyesület tagjait, hogy az érintett tisztség(ek)re jelölésüket a jelölőbizottság felhívásában meghatározott póthatáridőben és módon jelentsék be. A tisztségenként pótlólag jelölhető személyek számát a jelölőbizottság eseti mérlegeléssel határozza meg. A pótlólagos jelölés során már nem érvényesül az a korlát, hogy egy tagszervezet saját szervezetéből legfeljebb 3 főt jelölhet.

 1. A jelölőbizottság a hozzá visszaérkezett jelölőlapokat összesíti és annak alapján ajánlóívet készít az elnöki, elnökhelyettesi, elnökségi tagi és bizottsági elnöki tisztségekre. Az ajánlóívre az adott tisztségre szabályosan, határidőben jelölt, a 11. pontban foglalt feltételnek megfelelő jelöltek ABC-sorrendben, az őket állító tagszervezet(ek) megjelölésével kerülnek fel.

 1. Az ajánlóívet a jelölőbizottság a tisztújító közgyűlés kitűzött napját legfeljebb 20 nappal megelőzően az egyesület honlapján közzéteszi, illetve egyidejűleg az egyesület tagjai részére közvetlenül is megküldi. Minden tagszervezet tisztségenként 2 ajánlást adhat le. Az ajánlóívet a választás napját megelőző 15. nap 24. óráig lehet megküldeni a jelölőbizottság részére.

 1. Az egyesület elnökének és elnökhelyettesének az jelölhető, aki legalább 15 ajánlást megszerzett.

Az egyesület elnökségi tagjának, és a bizottságok elnökeinek az jelölhető, aki legalább 10 ajánlást megszerzett.

Amennyiben valamely tisztségre legalább 3 fő nem szerzi meg a szükséges számú ajánlást, a jelöltlistára azokat a jelölteket is fel kell venni, akik az adott tisztségre előírt ajánlások legalább 70%-át elérik.

 1. Az elnöki, elnökhelyettesi és bizottsági elnöki, valamint elnökségi jelöltlistákra a 15. pontban foglalt feltételeket teljesítő személyek kerülnek fel. A felügyelőbizottsági és etikai bizottsági jelöltlistáira az (x) legtöbb jelölést elért személy kerülhet fel, (x) = a bizottság (elnök nélküli) taglétszáma + 6 fő.

 1. A jelöltlistákra csak olyan személy vehető fel, aki a jelölést vállalja. A nyilatkozattételre a jelölteket a jelölőbizottság hívja fel, a tisztújító közgyűlés napját legalább 10 nappal megelőzően. A jelölt a tisztújító közgyűlés napját megelőző 6. napig köteles megtenni nyilatkozatát. A nyilatkozattétel elmaradása esetén a jelölt a jelöltlistára nem kerül fel.

 1. Egy személy több tisztség jelöltlistáján is szerepelhet (többes jelölés). Többes jelölés esetén az egyes jelöltlistákra való felkerüléshez a jelöltnek tisztségenként teljesítenie kell a 15. pontban előírt feltételeket. Többes jelölés esetén a jelöltnek a 17. pontban foglalt nyilatkozatában arról is nyilatkoznia kell, mely jelöléseket vállalja és milyen sorrendben. A nyilatkozattétel elmaradása esetén a jelölt egyik jelöltlistára sem kerül fel.

 1. Az elnöknek, elnökhelyettesnek és bizottsági elnöknek jelölt személyeknek a 17. pontban foglalt nyilatkozatukban arról is nyilatkozniuk kell, hogy kérik-e az elnökség, illetve felügyelőbizottság és etikai bizottság tagi jelöltlistájára történő felvételüket. Nem kerül az elnökség, illetve a felügyelőbizottság és etikai bizottság tagi jelöltlistájára, és a választáskor elnökségi/bizottsági tagként nem lehet szavazni arra a jelöltre, aki ezt nem kérte.

 1. A jelölőbizottság a jelöltlistákat a tisztújító közgyűlés kitűzött napját megelőzően legalább 5 nappal az egyesület honlapján közzéteszi, és eljuttatja a választási bizottságnak.

 1. A választás

 1. A választási bizottság által elkészített szavazólapokon – a jelölőbizottság által összeállított jelöltlisták alapján – tisztségenként fel kell tüntetni valamennyi, a jelöltlistán szereplő jelölt nevét ABC-sorrendben. A szavazólapokat sorszámmal vagy egyéb módon megjelölni nem lehet.

 1. A választási bizottság a szavazásra jelentkező tag szervezeti vagy meghatalmazott képviselőjének – képviseleti joga ellenőrzését követően – a választói névjegyzék aláírása mellett adja át a szavazólapot. A szavazás lezárását követően a fel nem használt szavazólapokat a választási bizottság elnöke darabszám szerint veszi vissza, és számukat jegyzőkönyvben rögzíti.

 1. A közgyűlésen további jelölt állítására lehetőség nincs.

 1. A választás rendje, hogy a választási bizottság először kiosztja az elnök, az elnökhelyettes, a felügyelőbizottság, etikai bizottság elnöke valamint az alapszabályban felsorolt bizottságok elnöki tisztségére szóló szavazólapokat, amelyeket megelőzően hitelesít. Ezen szavazás eredményhirdetését követően kerül sor az elnökség, a felügyelőbizottság és az etikai bizottság tagjaira szóló hitelesített szavazólapok kiosztására és az elnökségi, valamint a bizottsági tagok megválasztására. A közgyűlés egyszerű többséggel hozott határozattal akként is dönthet, hogy a választás minden egyes tisztség tekintetében külön-külön történjen.

 1. A szavazó az elnöki, az elnökhelyettesi, és a bizottsági elnöki tisztségre egy-egy személyt, az elnökségi, felügyelőbizottsági és etikai bizottsági tagi helyekre a tagok számával megegyező számú személyt választhat. A szavazólapon tisztségenként külön-külön fel kell tüntetni, hogy a jelöltek közül a szavazó érvényesen legfeljebb hány személyt választhat. A szavazó az általa megválasztani kívánt személyek neve melletti előnyomott négyzetben két egymást metsző vonalat helyez el.

 1. Érvénytelen az adott szavazólapon szereplő valamennyi szavazat, ha

 • a szavazólapot a választási bizottság nem hitelesítette;

 • a szavazólapot áthúzták vagy olyan módon megrongálták, amelynek eredményeként a szavazólapot nem lehet értékelni.

 1. Érvénytelen az adott tisztségre leadott szavazat, ha

 • a szavazólapra az ott feltüntetett jelöltek neve helyett más személy nevét írták;

 • egyértelműen nem állapítható meg, hogy ki(k)re adták a szavazatot;

 • a szavazólapon a választhatónál több jelölt neve mellé helyeztek el két egymást metsző vonalat;

 • a szavazólapon szereplő jelöltek egyikének neve mellett sem szerepel két egymást metsző vonal;

 • a szavazatot leadó nem, vagy nem kizárólag két egymást metsző vonallal jelöli meg a választott jelölte(ke)t.

 1. A szavazás befejezése után a választási bizottság elsőként a szavazólapokat megszámlálja és ellenőrzi, hogy azok száma nem haladja-e meg a szavazás során kiadott szavazólapok számát. Ezt követően a szavazólapokat egyenként megvizsgálja, az érvényesen leadott szavazatokat összesíti, majd megállapítja a választás eredményét.

 1. A választás eredményének megállapítása

 1. Az egyesület elnökének megválasztása során megválasztottnak tekintendő az a jelölt, aki a legtöbb szavazatot kapta, amennyiben az érvényes szavazatok több mint 50 százalékát megszerezte.

Az egyesület elnökhelyettesének megválasztása során megválasztottnak tekintendő az a jelölt, aki a legtöbb szavazatot kapta, amennyiben az érvényes szavazatok több mint 40 százalékát megszerezte.

A bizottságok elnökeinek megválasztása során megválasztottnak tekintendők azok a jelöltek, akik a legtöbb szavazatot kapták.

Az egyesület elnökségi tagjainak, valamint a felügyelőbizottság és az etikai bizottság tagjainak megválasztása során a jelöltek az adott tisztség tekintetében érvényesen leadott szavazatok száma szerint felállított sorrendben tekintendők megválasztottnak.

 1. Többes jelölés esetén az elegendő érvényes szavazatot megszerző jelöltet azon tisztség vonatkozásában kell megválasztottnak tekinteni, amely a 18. pont szerinti jelölti nyilatkozatában meghatározott sorrendben első helyen következik. A további tisztség(ek) vonatkozásában a jelöltet figyelmen kívül kell hagyni azzal, hogy – ha a szavazásra már e tisztség(ek) tekintetében is sor került – az adott tisztség(ek)re megválasztottnak azt a jelöltet kell tekinteni, aki a soron következő legtöbb érvényesen leadott szavazatot kapta. Ha a szavazásra e tisztség(ek) tekintetében még nem került sor, a jelöltre a továbbiakban érvényesen szavazni nem lehet.

 1. Amennyiben az egyesület elnökének vagy elnökhelyettesének megválasztása során egyik jelölt sem éri el a megválasztáshoz a 29. pontban előírt minimális szavazati hányadot, az adott tisztség vonatkozásában a szavazást meg kell ismételni. A megismételt szavazáson az első fordulóban legtöbb szavazatot elért két jelöltre lehet szavazni.

A megismételt szavazás eredményeként megválasztottnak tekintendő az a jelölt, aki az adott tisztség tekintetében a legtöbb szavazatot kapta.

 1. Szavazategyenlőség esetén az adott tisztség vonatkozásában a szavazást meg kell ismételni az alábbiak szerint:

 • az egyesület elnöke, az elnökhelyettes, és a bizottságok elnökei vonatkozásában akkor kerül sor megismételt szavazásra, ha az első fordulóban legtöbb szavazatot kapott két (vagy több) jelölt között van szavazategyenlőség. A megismételt szavazáson csak a legtöbb szavazatot kapott jelöltekre lehet szavazni.

 • az egyesület elnökségi tagjainak, a felügyelőbizottság tagjainak és az etikai bizottság tagjainak vonatkozásában akkor kerül sor megismételt szavazásra, ha a legkevesebb szavazatot kapott két (vagy több) jelölt között van szavazategyenlőség, és emiatt a bizottság tagjainak létszáma meghaladná az alapszabályban foglalt taglétszámot. A megismételt szavazáson csak a legkevesebb szavazatot kapott két jelöltre lehet szavazni.

A megismételt szavazás eredményeként megválasztottnak tekintendő az a jelölt, aki több szavazatot kapott.

 1. A szavazatok összeszámlálását követően – amennyiben nincs szükség megismételt szavazásra – a választási bizottság elnöke a közgyűlésen kihirdeti a választás eredményét. A választási bizottság a választás eredményét a tisztújító közgyűlés időpontját követő legkésőbb 15 napon belül az egyesület honlapján is közzéteszi. A szavazólapokat a tisztújító közgyűlés bezárását követően a választási bizottság elnöke az ügyvezetőnek továbbítja, aki gondoskodik azok legalább 30 napig történő őrzéséről. ha a választás eredménye ellen bárki jogorvoslattal él, a szavazólapokat a jogorvoslati eljárás jogerős befejezéséig kell megőrizni.

 1. Záró rendelkezések

 1. Jelen szabályzat 2019. április 24. napján lép hatályba.

Friss cikkek